Prezes Sądu

Prezes Sądu Rejonowego w Lubaniu SSR Jerzy Chruściak

Sekretariat Prezesa: 
ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań
I piętro, pok. 14 
tel. (75) 646 46 12
fax. (75) 646 46 11

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 8.00 - 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności służbowych

Prezes Sądu :

  • kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
  • pełni czynności z zakresu administracji sadowej,
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sadu,
  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.

 

Prezesa Sądu zastępuje Wiceprezes Sądu - SSR Dariusz Kliś, a w razie nieobecności prezesa i wiceprezesa - wyznaczony sędzia.

Do zadań Wiceprezesa w zakresie nadzoru nad działalnością administracyjną sądu należy :
nadzór bezpośredni nad bieżącymi sprawami gospodarczymi, składnicą akt /archiwum/, szkoleniem ławników i współpraca z Radą Ławniczą, biblioteką sądu, sprawami z zakresu bhp i p.poż.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu