Prezes Sądu

Prezesem Sądu Rejonowego w Lubaniu jest SSR Andrzej Soboń, którego zastępuje Wiceprezes Sądu - SSR Bartosz Gajewski, a w razie jego nieobecności wyznaczony sędzia

Sekretariat Prezesa: 
ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań
I piętro, pok. 14 
tel. (75) 646 46 12
fax. (75) 646 46 11

Prezes Sądu Rejonowego przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 8.00 - 13.00 po uprzednim skontaktowaniu się z Sekretariatem Prezesa - z wyłączeniem okresu wypełniania czynności orzeczniczych i innych czynności służbowych

Prezes Sądu kieruje Sądem Rejonowym w Lubaniu i reprezentuje ten Sąd na zewnątrz - z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, a w szczególności:

  • pełni czynności z zakresu administracji sądowej,
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kuratorów sądowych danego sądu,
  • powierza sędziom pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, po zasięgnięciu wymaganych opinii.

 

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu