Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Lubaniu jest sądem powszechnym, znajdującym się obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od 1.I.1976 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia .1975 r zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. /Dz.U. Nr 46, poz. 253/.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998 r. /Dz.U. z 1998 r. nr 166, poz. 1253/ w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Sąd Rejonowy w Lubaniu znajduje się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w apelacji wrocławskiej.

Sąd Rejonowy obejmuje swoim obszarem właściwości miasto Lubań oraz gminy : Leśna, Lubań, Olszyna, Platerówka i Siekerczyn.

Organizację i kompetencje jednostki regulują :

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.Nr 98, poz. 1070 z późn.zm./,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych /Dz.U. Nr 38, poz. 218 z późn.zm/,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 6 z późn.zm/.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna