E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie odrębne - elektroniczne postępowanie upominawcze -weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku poprzez nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego (Kpc). Wydano również rozporządzenia wykonawcze dotyczące m. in. kwestii sposobu wnoszenia pism drogą elektroniczną, trybu dokonywania doręczeń, sposobu uiszczania opłat sądowych, nadawania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu w ramach elektronicznego postępowania upominawczego itp.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; 
działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kpc i zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie e-Sądu obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze:

http://www.e-sad.gov.pl/