Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Prezesa lub Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Lubaniu.

Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012


Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek

Skargę/wniosek można złożyć: 
- na piśmie adresując:
Prezes
Sądu Rejonowego w Lubaniu
ul. Plac 3-go Maja 12
59-800 Lubań

- skargi/wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu (parter - pokój nr 2) lub drogą pocztową;

- za pośrednictwem poczty elektronicznej - adm@luban.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)

- ustnie w dni dyżurowania Prezesa/Wiceprezesa (poniedziałek 9.00-14.00)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski