Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna

Zasady dostępu do informacji publicznej
 
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia  6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112, poz. 1198)
 
Zakres prawa do informacji publicznej
Informacją publiczną jest  każda informacja o sprawach publicznych. W jej zakres wchodzą informacje będące w posiadaniu sądu, jeżeli dotyczą tylko spraw publicznych.
Prawo do informacji publicznej  przysługuje każdej osobie i obejmuje uprawnienia do:
1.       uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej 
2.       wglądu do dokumentów urzędowych,
3.       dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 
Ograniczenia prawa do informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach   o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ochrona danych osobowych, prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy, tajemnica skarbowa).         
 
Sposób udostępniania informacji  publicznej
Informacja publiczna,  która nie została udostępniona  w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana  na wniosek.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:
  1.  złożenie osobiście w Biurze Podawczym  Sądu Rejonowego w Lubaniu
  2.  przesłanie pocztą na adres : Sąd Rejonowy w Lubaniu, Pl. 3-go Maja 12, 59-800 Lubań
  3. przesłanie pocztą elektroniczą na adres Kliknij aby zobaczyć

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej