Informacje ogólne

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

 

Mediatorzy stali i mediatorzy w sprawach cywilnych

Na listy stałych mediatorów prowadzone przez prezesów sądów okręgowych może zostać wpisany mediator spełniający powyższe warunki a ponadto: nie karany za przestępstwo umyślne, co najmniej 26- letni, znający język polski oraz posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. (Zdniem 30 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.)

Wniosek o wpis na listę stałych mediatorów można złożyć do prezesa wybranego sądu okręgowego, w okręgu którego mediator planuje prowadzenie swojej działalności. Wniosek składa się na urzędowym formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia. Kandydat musi dołączyć do wniosku oświadczenie o niekaralności oraz dotyczące wieku i znajomości języka polskiego.

Procedurę wpisu przechodzi się tylko raz. Podstawą do wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną w innym sądzie okręgowym jest decyzja o dokonanym już wpisie.

Decydując się na mediację strony mogą wybrać dowolnego mediatora, również spoza listy prowadzonej przez prezesa sądu okręgowego. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, sąd wyznaczy mediatora wyspecjalizowanego w danym rodzaju mediacji, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów.

 

Odrębnie regulowana jest natomiast instytucja mediatorów w sprawach cywilnych - może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem sędziego, który nie jest w stanie spoczynku. Zgodnie z przepisem art. 183.2 paragraf 3 kodeksu postępowania cywilnego organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Informacje o listach stałych mediatorów i ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego. Ośrodki mediacyjne samodzielnie określają wymogi, jakie musi posiadać osoba, która chce zostać wpisana na listę ośrodka.

 

Zagadnienia związane z mediatorami w sprawach karnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. nr 108 poz. 1020). Zgodnie z regulacjami rozporządzenia w sądzie okręgowym prowadzi się wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego (w sprawach karnych).

W podobny sposób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U nr 56 poz 591) regulowana jest instytucja mediatora w tego typu sprawach.

Do wykazów osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania w sprawach nieletnich i karnych zainteresowanych wpisuje prezes sądu okręgowego, do którego należy złożyć stosowny wniosek o wpis (szczegółowe informacje w odrębnych zakładkach, a dodatkowych informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze -tel. 75 64 15 131 lub 113).

Uwaga - listy mediatorów cywilnych przekazywane przez organizacje i stowarzyszenia - umieszczane na stronie internetowej Sądu Okręgowego pozostają aktualne w dacie jej zamieszczenia lub przekazania informacji ze strony podmiotu zgłaszającego o ewentualnych zmianach.

Wykazy mediatorów w sprawach karnych i nieletnich są aktualizowane na bieżąco w przypadku jakichkolwiek zmian.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Rejestr zmian dla: Informacje ogólne