Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ

SĄD REJONOWY W LUBANIU

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są:

 • Prezes Sądu Rejonowego w Lubaniu,

 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

 • Minister Sprawiedliwości, w zakresie realizowanych zadań.

   

 1. Dane kontaktowe Administratora, jakim jest Prezes Sądu

Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań

tel. (75) 64 64 612

e-mail: Kliknij aby zobaczyć

 

oraz Dyrektor Sądu:

Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 15 251 lub 252 , fax 253

e-mail: info@jelenia-gora.so.gov.pl

 

 1. Adres do kontaktu powołanego Inspektora Ochrony Danych: abi@vp.pl

 

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 • wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą odpowiednie organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się przez Sąd z obowiązków, które na nim spoczywają. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty ściśle współpracujące z Administratorem.

   

 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w szczególności zgodnie z przepisami regulującymi kwestię archiwizacji dokumentów.

 

 1. Przysługują Państwu prawa do:

 • dostępu do danych,

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych (bycie zapomnianym) – w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Sądzie lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

 • ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.

 

 1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2019-02-21
Publikacja w dniu:
2019-02-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukrowska
Dokument z dnia:
2018-07-19
Publikacja w dniu:
2018-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Lubaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
b/d