Opłaty sądowe

Minister Sprawiedliwości wydał 31 stycznia 2006 r. rozporządzenie w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 27, poz. 199). Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory i nominały znaków opłaty sądowej.


Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:

  • w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu;
  • w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu;
  • w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru tzw. znaków opłaty sądowej, przy czym maksymalna wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł.

Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu oraz zwolnienie od kosztów sądowych reguluje:


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o:

  • -ustanowienie adwokata lub radcy prawnego (Dz. U. 2015.526 tekst jednoilty),
  • -zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 65, poz. 419).

Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieodpłatnie w budynkach:

  • sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejscowych,
  • sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejscowych i wydziałach zamiejscowych,
  • sądów apelacyjnych.

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe