Pomoc prawna

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) w Lubaniu działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, I piętro, pok. 33, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 13.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1. której w okresie 12 miesiecy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie  dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu  powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymnację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. nr 205, poz 1203);

5. która nie ukończyła 26 lat;

6. która ukończyła 65 lat;

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje odpowiednio przez:

1. przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;

3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1001 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6. złożenie oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia straty.

 Nieodpłatna pomoc prawna  obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym. o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

 

Wykaz bezpłatnych instytucji udzielających porady prawne znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

 http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Pomoc prawna