Punkt Obsługi Interesanta

Punkt Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Lubaniu usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Plac 3-go Maja12 w pokoju nr 2.

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do 15:15
tel. (75) 6464621;
email: Kliknij aby zobaczyć


Punkt Obsługi Interesanta został utworzony w celu usprawnienia obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Lubaniu.

Do zadań Punktu należy między innymi:

1. Udzielanie informacji osobom zainteresowanym o zakresie działania wydziałów Sądu Rejonowego w przedmiocie właściwości miejscowej i rzeczowej, jak również wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji.

2. Udzielanie informacji co do lokalizacji poszczególnych pomieszczeń w sądzie w tym kierowanie do odpowiednich sal rozpraw, sekretariatów itp.

3. Informowanie o sposobie wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach jakie należy składać do sądu przy wniesieniu sprawy.

4. Informowanie o wysokości opłat i kosztów sądowych wraz ze wskazaniem sposobu ich uiszczania i podaniem numeru kont bankowych Sądu Rejonowego w Lubaniu.

5. Udzielanie informacji o zasadach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych oraz udzielanie pomocy sądowej, w tym przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu.

6. Udzielanie informacji o sprawach rozpoznawanych w wydziałach, w szczególności o sygnaturze akt sprawy, terminach posiedzeń i rozpraw, dacie rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie, czynnościach postępowania międzyinstancyjnego: informacje takie mogą być udzielane telefoniczne po uprzednim podaniu danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy.

7. Informowanie o środkach odwoławczych, terminach i sposobie ich wniesienia.

8. Udostępnianie i dystrybucja formularzy sądowych.

9. Udostępnianie wzorów pism procesowych.

10. Udzielanie informacji odnośnie danych teleadresowych innych sądów, w tym podawanie numerów telefonicznych i informacji odnośnie godzin urzędowania, adresów stron internetowych.

11. Udzielanie informacji odnośnie danych teleadresowych urzędów centralnych oraz niektórych innych instytucji takich jak np: Rzecznik Praw Obywatelskich , Trybunału Praw Człowieka, Rzecznika Praw Dziecka , organów samorządu terytorialnego i terenowej administracji rządowej itp.

12. Udostępnianie listy adwokatów , radców prawnych, notariuszy, kancelarii komorniczych, tłumaczy przysięgłych oraz w przewidzianym zakresie udostępnianie rejestrów prowadzonych przez Prezesa Sądu Rejonowego, w tym listy biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów.

13. Pomoc udzielana świadkom polegająca między innymi na informowaniu o zasadach zwrotu kosztów stawiennictwa i utraconego zarobku. 

UWAGA: Punkt Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych